Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent al Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat

poza3Centrul Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat, organizeaza concursul pentru ocuparea postului vacant de referent, cu atributii de secretariat, casierie si publicitate-evenimente culturale, in data de 12 august 2014.

I. Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent în cadrul Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat:

1. Condiţii generale de participare la concurs – poate participa la concurs persoana care:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitaţile sanitare abilitate;

f) îndeplineste conditiile de studii şi, dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţiile specifice:

a) să fie absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat;

 

II. Bibliografie:

1. Lege nr. 292 din 27 iunie 2003, actualizata, privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale;

2. LEGEA 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

3. Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat.

III. Graficul concursului pentru ocuparea postului de referent în cadrul Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat

1-14 iulie 2014 – înscrierea candidaţilor prin depunerea dosarului de concurs la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 20. Înscrierea se va finaliza în data de 14 iulie 2014, ora 16:00.

15-17 iulie 2014 – selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor.

12 august 2014, ora 10:00 – proba scrisă.

13 august 2014, ora 10:00 – afişarea rezultatelor.

15 august 2014 – soluţionarea contestaţiilor.

18 august 2014, ora 10:00 – interviul.

19 august 2014, ora 10:00 – afişarea rezultatelor.

21 august 2014, ora 10:00 – soluţionarea contestaţiilor.

21 august 2014, ora 16:00 – afişarea rezultatelor finale.

IV. Dosarul pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de referent în cadrul Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat va conţine următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă;

e) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă (daca este cazul);

f) cazierul judiciar;

g) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate

h) curriculum vitae

i) copie certificat de naştere

Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea

 

Partajează şi tu pe:
Facebook Twitter Plusone Stumbleupon Delicious Tumblr Linkedin Email Print
Pin It

Lasă un răspuns